فرشته انشاء، نوار ۲

روایت کننده: خانم فرشته انشاء تاریخ مصاحبه: ۲ مارس ۱۹۸۶ محل مصاحبه: پاریس، [...]