ابراهیم مهدوی، نوار ۱

روایت‌کننده: آقای دکتر ابراهیم مهدوی تاریخ: ۲۵ نوامبر ۱۹۸۱ محل: شهرلندن، انگلستان مصاحبه‌کننده: [...]