فرشته انشاء، نوار ۱

روایت کننده: فرشته انشاء تاریخ مصاحبه: ۴ مارس ۱۹۸۶ محل مصاحبه: شهر پاریس [...]