منوچهر هاشمی، نوار ۶

روایت‌کننده: آقای تیمسار منوچهر هاشمی تاریخ مصاحبه: ۲ می ۱۹۸۵ محل مصاحبه: لندن، [...]