اسدالله مبشری، نوار ۱

مصاحبه با آقای اسدالله مبشری دانش آموخته حقوق دادستان شیراز وزیر دادگستری در [...]