علیرضا محفوظی، نوار ۲

روایت کننده: آقای علیرضا محفوظی (الف - رحیم) تاریخ مصاحبه: هفتم آوریل ۱۹۸۴. [...]