سعید رجائی خراسانی، نوار ۳

روایت­کننده: آقای دکتر سعید رجائی خراسانی تاریخ مصاحبه: ۸ ژانویه ۱۹۸۵ محل مصاحبه: [...]