محمد پدرام، نوار ۶

روایت‌کننده: آقای محمد پدرام تاریخ مصاحبه: ۲۱ مه ۱۹۸۵ محل‌مصاحبه: وین ـ اتریش [...]