داریوش همایون، نوار ۲

روایت کننده: آقای داریوش همایون تاریخ: بیست و یکم نوامبر ۱۹۸۲ محل مصاحبه: [...]