منوچهر هزارخانی، نوار ۱

روایت‌کننده: آقای دکتر منوچهر هزارخانی تاریخ مصاحبه: ۱ جون ۱۹۸۴ محل مصاحبه: پاریس، [...]