احمد قریشی، نوار ۱

روایت‌کننده: آقای دکتر احمد قریشی تاریخ مصاحبه: ۳۱ ژانویه ۱۹۸۲ محل‌مصاحبه: موراگا کالیفرنیا [...]