استوارت راکول

مصاحبه با استوارت راکول (Staurt W. Rockwell) وزیر مختار آمریکا در ایران (۱۳۴۲) [...]