مصاحبه با آقای ابوالحسن ابتهاج

فرزند میرزا ابراهیم خان ابتهاج‌الملک و برادر غلامحسین ابتهاج

ریاست بانک رهنی ۱۹۴۰-۱۹۴۲ و ریاست بانک ملی ۱۹۴۲-۱۹۵۰

سفیر ایران در فرانسه ۱۹۵۰-۱۹۵۲

مدیرعامل سازمان برنامه ۱۹۵۵-۱۹۵۹

دستگیری و زندان ۱۹۶۰-۱۹۶۱

 

تاریخ مصاحبه: سی‌ام نوامبر ۱۹۸۱

محل‌مصاحبه: شهر کان، فرانسه

مصاحبه‌کننده: حبیب لاجوردی

 

(متن این مصاحبه نمونه‌خوانی نشده است)

متن کامل مصاحبه

نوار شماره: ۱

نوار شماره: ۲

نوار شماره: ۳

نوار شماره: ۴

نوار شماره: ۵

نوار شماره: ۶

نوار شماره: ۷

ٖنوار شماره: ۸

نوار شماره: ۹

نوار شماره: ۱۰

نوار شماره: ۱۱

نوار شماره: ۱۲

نوار شماره: ۱۳

نوار شماره: ۱۴

نوار شماره: ۱۵

ٖنوار شماره: ۱۶

نوار شماره: ۱۷

نوار شماره: ۱۸

نوار شماره: ۱۹

نوار شماره: ۲۰

نوار شماره: ۲۱

نوار شماره: ۲۲

نوار شماره: ۲۳

نوار شماره: ۲۴

نوار شماره: ۲۵

نوار شماره: ۲۶

نوار شماره: ۲۷

نوار شماره: ۲۸

نوار شماره: ۲۹

نوار شماره: ۳۰

ٖنوار شماره: ۳۱

نوار شماره: ۳۲

نوار شماره: ۳۳

نوار شماره: ۳۴

نوار شماره: ۳۵

نوار شماره: ۳۶

نوار شماره: ۳۷

نوار شماره: ۳۸

نوار شماره: ۳۹

نوار شماره: ۴۰

ٖنوار شماره: ۴۱

نوار شماره: ۴۲

ٖنوار شماره: ۴۳

نوار شماره: ۴۴