مصاحبه با دکتر کریم سنجابی

دکترای حقوق از دانشگاه پاریس

استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

وزیر فرهنگ ۱۹۵۱

نماینده دوره هفدهم مجلس شورای ملی از کرمانشاه

از رهبران جبهه ملی

نخستین وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران

 

تاریخ مصاحبه: پانزدهم اکتبر ۱۹۸۳

محل مصاحبه: شهر چیکو- کالیفرنیا

مصاحبه‌­کننده: ضیاءالله صدقی

 

متن کامل مصاحبه

نوار شماره: ۱

نوار شماره: ۲

نوار شماره: ۳

نوار شماره: ۴

نوار شماره: ۵

نوار شماره: ۶

نوار شماره: ۷

نوار شماره: ۸

نوار شماره: ۹

نوار شماره: ۱۰

نوار شماره: ۱۱

نوار شماره: ۱۲

نوار شماره: ۱۳

نوار شماره: ۱۴

نوار شماره: ۱۵

نوار شماره: ۱۶

نوار شماره: ۱۷

نوار شماره: ۱۸

نوار شماره: ۱۹

نوار شماره: ۲۰

نوار شماره: ۲۱

نوار شماره: ۲۲

نوار شماره: ۲۳

نوار شماره: ۲۴

نوار شماره: ۲۵

نوار شماره: ۲۶

نوار شماره: ۲۷

نوار شماره: ۲۸

نوار شماره: ۲۹

نوار شماره: ۳۰

نوار شماره: ۳۱

نوار شماره: ۳۲

نوار شماره: ۳۳