مصاحبه با آقای دکتر علینقی عالیخانی

 

وزیر اقتصاد (۱۳۴۱-۱۳۴۸)

رئیس دانشگاه تهران (۱۳۴۸-۱۳۵۰)

 

تاریخ مصاحبه: ۹ اکتبر ۱۹۸۴

محل‌مصاحبه: لندن ـ انگلستان

مصاحبه‌کننده: حبیب لاجوردی

 

متن کامل مصاحبه

نوار شماره: ۱

نوار شماره: ۲

نوار شماره: ۳

نوار شماره: ۴

نوار شماره: ۵

نوار شماره: ۶

نوار شماره: ۷

نوار شماره: ۸

نوار شماره: ۹

نوار شماره: ۱۰

نوار شماره: ۱۱

نوار شماره: ۱۲

نوار شماره: ۱۳

نوار شماره: ۱۴

نوار شماره: ۱۵

نوار شماره: ۱۶

نوار شماره: ۱۷

نوار شماره: ۱۸