ابوالقاسم خردجو، نوار ۳

روایت کننده: آقای قاسم خردجو تاریخ مصاحبه: ۱۸ ژانویه ۱۹۸۵ محل مصاحبه: شهر [...]