احمد قریشی، نوار ۴

روایت‌کننده: آقای دکتر احمد قریشی تاریخ مصاحبه۱ فوریه ۱۹۸۲ محل‌مصاحبه: موراگا کالیفرنیا مصاحبه‌کننده: [...]