ابوالحسن ابتهاج، نوار ۳۷

روایت‌کننده: آقای ابوالحسن ابتهاج تاریخ مصاحبه: ۲۵ اگوست ۱۹۸۲ محل‌مصاحبه: شهر کان، فرانسه [...]