مهدی پیراسته، نوار ۳

روایت‌کننده: آقای مهدی پیراسته تاریخ مصاحبه: ۶ ژوئن ۱۹۸۵ محل‌مصاحبه: پاریس ـ فرانسه [...]