ناصر پاکدامن، نوار ۳

روایت‌کننده: آقای ناصر پاکدامن تاریخ مصاحبه: ۲۶ مه ۱۹۸۴ محل‌مصاحبه: پاریس ـ فرانسه [...]