مهدی پیراسته، نوار ۷

روایت‌کننده: آقای مهدی پیراسته تاریخ مصاحبه: ۲۲ اکتبر ۱۹۸۵ محل‌مصاحبه: پاریس ـ فرانسه [...]