منوچهر هاشمی، نوار ۲

روایت‌کننده: آقای تیمسار منوچهر هاشمی تاریخ مصاحبه: ۱۷ فوریه ۱۹۸۵ محل مصاحبه: لندن، [...]