نعمت میرزازاده، نوار ۱

روایت کننده: آقای نعمت میرزازاده (م. آزرم) تاریخ مصاحبه: ۲۵ می‌۱۹۸۴ محل مصاحبه: [...]