مهدی سمیعی، نوار ۲

روایت ‌کننده: آقای محمد مهدی سمیعی تاریخ مصاحبه: ۸ آگوست ۱۹۸۵ محل مصاحبه: [...]