محسن مبصّر، نوار ۲

روایت کننده: تیمسار محسن مبصر تاریخ مصاحبه: ۶ اکتبر ۱۹۸۴ محل مصاحبه: لندن- [...]