عبدالکریم لاهیجی، نوار ۳

روایت‌کننده: آقای عبدالکریم لاهیجی تاریخ مصاحبه: ۵ مارس ۱۹۸۴ محل‌مصاحبه: پاریس ـ فرانسه [...]