منوچهر هاشمی، نوار ۳

روایت‌کننده: آقای تیمسار منوچهر هاشمی تاریخ مصاحبه: ۱۸ فوریه ۱۹۸۵ محل مصاحبه: لندن، [...]