امیر پیشداد، نوار ۲

روایت‌کننده: آقای دکتر امیر پیشداد تاریخ مصاحبه: ۳ مارس ۱۹۸۴ محل مصاحبه: شهر [...]