فریدون کشاورز، نوار ۱

روایت کننده: دکتر فریدون کشاورز تاریخ: چهارم دسامبر ۱۹۸۲ محل مصاحبه: شهر الکساندریا، [...]