خسرو اقبال

مصاحبه با آقای خسرو اقبال وکیل و حقوقدان، مشاور حقوقی شرکت ملی نفت [...]