تهمورس آدمیت

مصاحبه با آقای تهمورس آدمیت فرزند عباسقلی آدمیت دیپلمات و عضو وزارت خارجه [...]