پیتر رمزباتم

مصاحبه با پیتر رمزباتم (Peter) (۱۹۱۹ - ۲۰۱۰) سفیر انگلستان در ایران (۱۹۷۱-۱۹۷۴) [...]