پروین روحانی

مصاحبه با خانم پروین روحانی همسر منصور روحانی، وزیر آب و برق و [...]