حمید قاجار

مصاحبه با شاهزاده حمید قاجار (Hamid Kadjar) فرزند محمد حسن میرزا آخرین ولیعهد [...]