پرویز مینا

مصاحبه با پرویز مینا متخصص امور نفتی مدیرعامل شرکت ملی نفت در دهه [...]