مصاحبه با پرویز مینا

متخصص امور نفتی

مدیرعامل شرکت ملی نفت در دهه ۱۹۷۰

 

تاریخ مصاحبه: ۹ مه ۱۹۸۴

محل مصاحبه: پاریس،‌ فرانسه

مصاحبه‌کننده: شاهرخ مسکوب

 

محدودیت انتشار مصاحبه: دوره حیات مصاحبه شونده

متن این مصاحبه تا کنون منتشر نشده است.