فاطمه پاکروان

مصاحبه با خانم فاطمه پاکروان سرپرستار در بیمارستان نجمیه همسر تیمسار حسن پاکروان، [...]