مصاحبه با خانم فاطمه پاکروان

سرپرستار در بیمارستان نجمیه

همسر تیمسار حسن پاکروان، رئیس ساواک (۱۳۴۱-۱۳۴۴)

 

تاریخ مصاحبه: ۳ مارس ۱۹۸۳

محل مصاحبه: پاریس – فرانسه

مصاحبه‌کننده: حبیب لاجوردی

 

این مصاحبه به زبان انگلیسی است و پس از ترجمه در سایت قرار خواهد گرفت.