محسن پزشکپور، نوار ۱۱

روایت‌کننده: آقای محسن پزشکپور تاریخ مصاحبه: ۶ آوریل ۱۹۸۴ محل‌مصاحبه: پاریس ـ فرانسه [...]