اسدالله مبشری، نوار ۴

روایت کننده: آقای دکتر اسدالله مبشری تاریخ مصاحبه: ۵ ژوئیه ۱۹۸۴ محل مصاحبه: [...]