حسن نزیه، نوار ۶

روایت‌کننده: آقای حسن نزیه تاریخ مصاحبه: ۸ آوری ۱۹۸۴ محل مصاحبه: شهر پاریس، [...]