محمد درخشش، نوار ۷

روایت‌کننده: آقای محمد درخشش تاریخ مصاحبه: ۳۰ جون ۱۹۸۳ محل‌مصاحبه: چوی‌چیس ـ مریلند [...]