احمد قریشی، نوار ۲

روایت‌کننده: آقای دکتر احمد قریشی تاریخ مصاحبه: ۳۱ ژانویه ۱۹۸۲ محل‌مصاحبه: موراگا کالیفرنیا [...]