علیرضا محفوظی، نوار ۱

روایت کننده: آقای علیرضا محفوظی (الف- رحیم) تاریخ مصاحبه: هفتم آوریل ۱۹۸۴ محل [...]