محمدرضا آشتیانی، نوار ۱

روایت‌کننده: آقای محمدرضا فخرالدین آشتیانی معروف به آشتیانی‌زاده تاریخ مصاحبه: بیست‌وهشتم ژانویه ۱۹۸۲ [...]