ابوالحسن بهنیا، نوار ۲

روایت‌کننده: آقای ابوالحسن بهنیا تاریخ مصاحبه: ۱۵ ژوئن ۱۹۸۴ محل‌مصاحبه: نیس، فرانسه مصاحبه‌کننده: [...]