علی امینی، نوار ۵

روایت‌کننده: دکتر علی امینی تاریخ مصاحبه: هفت دسامبر ۱۹۸۱ محل‌مصاحبه: پاریس ـ فرانسه [...]