غلامحسین مصدق، نوار ۲

روایت کننده: آقای دکتر غلامحسین مصدق تاریخ مصاحبه: ۲ ژوئیه ۱۹۸۴ محل مصاحبه: [...]