حسین ملک، نوار ۱

روایت کننده: آقای حسین ملک تاریخ مصاحبه: ۱۳ مارس ۱۹۸۴ محل مصاحبه: پاریس، [...]