مظفر بقایی کرمانی، نوار ۱۳

روایت‌کننده: آقای دکتر مظفر بقایی کرمانی تاریخ مصاحبه: ۱۸ ژوئن ۱۹۸۶ محل‌مصاحبه: نیویورک [...]